top of page

 

 

 

Цей Договір надання безкоштовних інформаційних послуг (далі – Договір), розроблений відповідно до ст.ст.633, 634 Цивільного кодексу України, є публічним договором, на підставі якого інформаційно-диспетчерською службою таксі «cloud taxi» (далі – Виконавець) кожній фізичній особи (далі – особа, Замовник) за її зверненням безкоштовно надаються інформаційні послуги в обсязі та в порядку, передбаченому цим Договором.

Використовуючи контактні телефони інформаційно-диспетчерської служби таксі «cloud taxi» або мобільне додаток «cloud taxi» особа приєднується до цього Договору, беззастережно приймає його умови та в повному обсязі погоджується з ними.

Послуги за цим Договором надаються виключно населенню. За жодних умов цей Договір не може розглядатися як договір надання послуг суб'єктам господарювання чи будь-яким юридичним особам.

1. Терміни, що використовуються у Договорі

База замовлень – сукупність інформації, наявної в розпорядженні інформаційно-диспетчерської служби таксі «cloud taxi» щодо всіх наявних замовлень та інформації, пов'язаної зі станом їх виконання;

Вантаж – багаж, великогабаритні та інші речі, що перевозяться на прохання Замовника;

Виконавець – інформаційно-диспетчерська служба таксі "cloud taxi";

Замовлення – комплекс інформації про намір Замовника здійснити поїздку до певного пункту призначення особисто та/або забезпечити перевезення пасажирів та/або вантажу, наданої шляхом передачі за телефонами інформаційно-диспетчерської служби таксі «cloud taxi» або через мобільне додаток «cloud taxi» з дотриманням необхідних розумів;

Замовник – фізична особа, яка отримує послуги за цим Договором;

Маршрут – шлях пересування транспортного засобу у процесі надання послуг перевезення;

Перевізник – особа, що надає Замовнику послуги перевезення пасажирів та/або вантажу;

Послуги перевезення – послуги з перевезення пасажирів та/або вантажу, що надаються Перевізником Замовнику;

Пункт відправлення – пункт, з якого починається виконання замовлення;

Пункт призначення – проміжний або кінцевий пункт, прибуття до якого зазначене у замовлення;

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Виконавець за зверненням Замовника надає наступний комплекс послуг:

– інформує Замовника про загальні вимоги Перевізника, що обумовлюють надання послуг перевезення;

– інформує Замовника про ціну послуг перевезення, визначену згідно з тарифами Перевізника;

– розміщує замовлення у своїй базі замовлень, до якої забезпечується доступ Перевізників;

– інформує Замовника про Перевізника, який висловивши згоду на прийняття замовлення до виконання шляхом надсилання SMS-повідомлення або електронного повідомлення через мобільне додаток «cloud taxi» із зазначенням марки, кольору та реєстраційного номеру транспортного засобу Перевізника, а також про повідомлення Перевізником час його прибуття до пункту відправлення;

2.2. Виконавець не надає послуг перевезення та його за жодних умов не може бути визнано Перевізником або відождествлено з ним.

3. Порядок надання послуг

3.1. Замовлення формується за інформацією, полученою Виконавцем від Замовника за контактними телефонами інформаційно-диспетчерської служби таксі "cloud taxi" або через мобільне додаток "cloud taxi".

3.2. Інформація замовлення, потрібна для надання послуг за Договором:

3.2.1. Мінімально потрібна інформація, без якої надання послуги Виконавцем неможливе:

– пункт відправлення;

– пункт призначення (за наявності проміжних пунктів призначення – всі такі пункти);

– бажаний строк прибуття Перевізника до пункту відправлення;

– кількість пасажирів та/або вантажу, обов'язково проінформувати Виконавця, якщо замовлення здійснюється з метою перевезення тварин або негабаритного вантажу;

– контактні дані Замовника.

3.2.2. Додаткова інформація щодо замовлення (бажаний клас транспортного засобу, бажаний маршрут, особливі умови перевезення тощо).

3.3. При зверненні через контактні телефони інформаційно-диспетчерської служби таксі "cloud taxi" замовлення формується Виконавцем на підставі інформації, наданої Замовником по телефону. Для забезпечення якості надання послуг та здійснення внутрішнього контролю телефонні розмови між Замовником та Виконавцем можуть бути записані.

3.4. При використанні мобільного додатка «cloud taxi» замовлення формується автоматично на підставі інформації, наданої Замовником шляхом заповнення відповідних форм зазначеного мобільного додатка.

3.5. Після отримання інформації, передбаченої п.3.2 Договору, Виконавець інформує Замовника про ціну послуг перевезення, визначену згідно з базовими тарифами Перевізника, та в разі згоди Замовника негайно розміщує сформований замовлення на своїй базі.

3.6. При надходженні на базу замовлень інформації від Перевізника про його згоду на виконання замовлення, Виконавець негайно інформує Замовника про такий Перевізник способом, передбаченим п.2.1 Договору.

3.7. Після виконання дій, передбачених п.3.6 Договору, Виконавець вважається таким, що в повному обсязі і належним чином виконав свої зобов'язання перед Замовником за Договором. Складання будь-яких документів на підтвердження зазначених обставин не потребується.

3.8. Надання послуг за цим Договором здійснюється безкоштовно.

3.9. Виконавець не відповідає за коректність інформації, повідомленої Замовником по телефону або через мобільне додаток. На Виконавця в жодному разі не може бути покладено відповідальність на підставі некоректності інформації, зафіксованої в замовлення.

3.10. Виконавець не відповідає за дотримання Перевізником повідомленої ним години прибуття до пункту відправлення.

3.11. Виконавець не визначає та не контролює обраний Перевізником маршрут та якість наданих ним послуг перевезення. Проте з метою покращення сервісу та оптимізації відносин з Перевізниками Виконавець може проводити опитування Замовників та іншим чином збирати інформацію щодо якості наданих послуг перевезення.

3.12. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії Перевізника та завдані ними шкоду та збитки.

4. Інформація про загальні вимоги Перевізника

4.1. Наведена у цьому розділі інформація є узагальненням вимог Перевізників, що обумовлюють надання послуг перевезення. Зазначені в даному розділі вимоги ні в якому разі не можуть сприйматися як умови виконання цього Договору, але їх недотримання може бути підставою для відмови Перевізником у наданні послуг Замовнику. Така відмова не може бути підставою для відшкодування збитків Замовника.

4.2. Послуги перевезення надаються Перевізниками за дотримання Замовниками та пасажирами наступних умов:

4.2.1. Перевезення тварин здійснюється тільки за попередньою згодою Перевізника. Про перевезення тварини Замовник зобов'язаний проінформувати Виконавця при формуванні замовлення. За умови згоди Перевізника дозволяється перевезення:

– собак у намордниках за наявності повідка та підстилки, за виключенням карликових порід, що перевозяться на руках у пасажирів;

– дрібних тварин та птиць у клітках (коробках, кошиках, контейнерах та ін.) з цільним дном.

Перевезення великих собак Перевізник може стягувати додаткову плату за своїми тарифами.

Якщо Замовник не проінформував Виконавця про перевезення тварини, Перевізник може відмовити Замовнику у наданні послуги перевезення без застосування до нього будь-яких санкцій.

4.2.2. У ході поїздки пасажирам забороняється:

– вимагати перевезення вантажів, маса яких перевищує гранично допустиму для відповідного типу транспортних засобів;

– перевозити вантажі з різким запахом, небезпечні (легкозаймісті, вибухонебезпечні, токсичні, корозійні та ін.) речовини;

– перевозити холодне та вогнепальне зброю, а також речі та предмети, які можуть забруднити або пошкодити транспортний засіб;

– курити, користуватися запальничками чи іншими джерелами вогню та іскроутворюючими пристроями;

– вживати напої чи приймати їжу у транспортному засобі;

– відволікати водія від керування транспортним засобом, зокрема розмовами по мобільному телефону.

4.3. Перевізник має право відмовити у наданні послуг перевезення особі, що перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

4.4. Перевізник має право встановити доплату за надання послуг перевезення:

– у разі очікування ним початку виконання замовлення довше 5 хвилин з моменту прибуття до пункту відправлення;

- За перевезення негабаритного вантажу;

– у разі зупинки на маршруті чи зміни маршруту за вимогою Замовника чи іншого пасажира;

– у разі використання платних парковок чи автодоріг.

4.5. Перевізник має право вимагати від Замовника сплати неустойки за невмотивовану відмову від поїздки після прибуття Перевізника до пункту відправлення.

4.6. У разі нанесення шкоди Замовнику або Перевізнику внаслідок надання послуг перевезення, відшкодування такого шкоди здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5. Особливі умови

5.1. Погоджуючись на отримання послуг за цим Договором Замовник надає Виконавцю на необмежені рядки однозначну, безумовну та безвідкличну згоду на збір, зберігання, обробку та використання своїх персональних даних.

5.2. Виконавець не відповідає за використання Замовником або Перевізником інформації, розміщеної на базі замовлень внаслідок виконання цього Договору, та за збитки, понесені зазначеними особами внаслідок отримання чи використання такої інформації.

5.3. Надання/отримання послуг перевезення з використанням інформаційних послуг Виконавця не є підставою для притягнення Виконавця до відшкодування шкоди, завданої Замовнику або Перевізнику внаслідок надання послуг перевезення.

5.4. Жодні умови цього Договору не можуть трактуватись як гарантія надання Замовнику послуг перевезення.

5.5. Виконавець має право будь-якої години вносити зміни до цього Договору, а Замовник без будь-якого додаткового підтвердження беззастережно приймає такі зміни та в повному обсязі погоджується із ними.

ОФЕРТА УСЛУГ "Cloud Taxi"

bottom of page